วัฒนธรรมองค์กร
วัฒนธรรมองค์กร

                                  “The One Team”

                                Trust     การไว้วางใจซึ่งกันและกันและยอมรับในความสามารถของแต่ละคน
                                Efficiency    การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผลของงาน
                                Ability      ทุกคนแสดงความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่
                                Motivation   การเสริมแรงในการทำงาน  ให้กำลังใจในการทำงาน