สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

นามโรงเรียน              โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
นามย่อ                    อ.บ.
สีประจำโรงเรียน          ชมพู    เขียว
ความหมาย                สีชมพู   หมายถึง  ดอกบัว
                           สีเขียว   หมายถึง  ใบบัว

สัญลักษณ์
              รูปดอกบัวบนอักษร “อ” เป็นเครื่องหมายแห่งความดี และเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียน
  อนุบาลทั่วประเทศ
                 ตัวอักษร “อ”    ปักไว้ด้านหลังดอกบัวมีความหมายว่า “อนุบาล”
                 อ  หมายถึง          พระผู้มีพระภาคเจ้า  เป็นพระอรหันต์  ตรัสรู้เองโดยชอบ
                 บ  หมายถึง         พระอริยสงฆ์สาวกเป็นจำนวนมาก  ตรัสรู้ตามพระธรรมนั้นแล้ว พระรัตนตรัยมีพระคุณอย่างนี้