วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

- ปรัชญา -

“พัฒนาความคิด  กิจกรรมสร้างเสริม  ต่อเติมคุณธรรม”- เอกลักษณ์ -

โรงเรียนผู้นำทางวิชาการ”- อัตลักษณ์ของนักเรียน -

“มารยาทงาม  ความรู้ดี  มีอนามัย  วินัยเด่น”- อัตลักษณ์ของครู -

“สอนดี มีจรรยา รักษาชื่อเสียง ไม่เกี่ยงงาน”- วิสัยทัศน์ -

“โรงเรียนคุณภาพชั้นนำ   คุณธรรมนำความรู้  มุ่งสู่มาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความเป็นไทย  ร่วมใจทุกภาคส่วน”- ค่านิยม -

4C = Care   Clean   Clear     Cooperate
ใส่ใจ   โปร่งใส   ก้าวไกล  ด้วยทีม
 
- ปณิธานของโรงเรียน -

“เราปรารถนารอยยิ้มจากนักเรียน  ผู้ปกครอง  และชุมชน  ด้วยทีมงานที่มีความสุข”