พันธกิจของสถานศึกษา
พันธกิจของสถานศึกษา

พันธกิจ


1. เสริมสร้างให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอันดีงาม และทักษะการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตอาสา รับผิดชอบต่อสังคมโลก

2. จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่สนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3. ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

5. พัฒนาการบริหารงานที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วม ตามระบบคุณภาพ OBECQA

6. ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีเครือข่ายร่วมพัฒนาการศึกษา