หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตร

              โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 การจัดหลักสูตร มีความสอดคล้องเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อตอบสนองต่อความต้องการจำเป็นในการพัฒนาประเทศให้สามารถแข่งขันและทัดเทียมนานาประเทศ โรงเรียนมีการประเมินการใช้หลักสูตร เพื่อตรวจสอบผลการใช้หลักสูตร และปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายทางการศึกษาและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและแก้ไขปรับปรุงจุดที่พบว่ายังไม่สามารถพัฒนานักเรียนได้ตามที่ควรจะเป็น โดยดำเนินการอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ จนปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลกมีโครงสร้างหลักสูตรในระดับปฐมศึกษาที่ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและตอบสนองนโยบายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ดังนี้

1. หลักสูตรระดับปฐมวัย มี 2 หลักสูตร คือ

     1.1 หลักสูตรปฐมวัย

     1.2 หลักสูตรปฐมวัย MEP (Mini English Programs)

          จัดหลักสูตรเพื่อสร้างทางเลือกและโอกาสทางการศึกษาเพื่อสนองความต้องการของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเพื่อวางพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษา โดยใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร มีการพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคมและสติปัญญาที่เหมาะสมกับวัย อย่างมีคุณภาพ มุ่งพัฒนาเด็กให้เจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีของสังคม มีทักษะชีวิตที่ส่งเสริมศักยภาพสูงสุดของเด็กอันเป็นพลังการเรียนรู้ที่จะช่วยให้เด็กเป็นคนดี คนเก่งและมีความสุข ภายใต้บริบทสังคมวัฒนธรรมไทย

2. หลักสูตรระดับประถมศึกษา มี 3 หลักสูตร คือ

     2.1 หลักสูตร World - Class Standard School

     2.2 หลักสูตร MEP (Mini English Program)

     2.3 หลักสูตรห้องเรียนเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

           จัดหลักสูตรให้แก่ประชากรวัยเรียนภาคบังคับ ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จัดสาระเพิ่มเติมที่มีความเป็นมาตรฐานสากลในด้านเทคโนโลยี การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent Study : IS) การใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและบูรณาการอาเซียน (ASEAN Curriculum Source book)
            โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก มีการประเมินหลักสูตรอยู่เป็นประจำ เพื่อปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของผู้เรียนและสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน