แผนผังโรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
แผนผังโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ที่อยู่ หมู่ที่ 4 ถนนพิษณุโลก-แควน้อย ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 65000