เกียรติคุณของโรงเรียน
เกียรติคุณของโรงเรียน

          ปีการศึกษา 2546 โรงเรียนได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพการศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน) ในระดับดี

           ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลพระราชทานโรงเรียนประถมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่

          ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้ได้รับรางวัลโรงเรียนโล่พระราชทานโรงเรียนประถมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่

          ปีการศึกษา 2554 และ 2558 ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่   

          ปีการศึกษา 2555  ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC AWARD)

          ปีการศึกษา 2559 ได้รับรางวัล MOE AWARD

          ปีการศึกษา 2561  ได้รับรางวัล นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA Award) ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

          ปีการศึกษา 2561  ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี
 
          ปีการศึกษา 2562  ได้รับรางวัล นวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (IQA Award) ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ
 

เกียรติคุณของโรงเรียน