กลยุทธ์สถานศึกษา
กลยุทธ์สถานศึกษา

กลยุทธ์ของโรงเรียน

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างคุณลักษณะของการเป็นประชากรที่ดีของสังคม

กลยุทธ์ที่ 2 จัดการเรียนรู้โดยพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ

กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับคุณภาพการศึกษา สู่มาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาการบริหารด้วยระบบ OBECQA

กลยุทธ์ที่ 6 เสริมสร้างการพัฒนาวิชาชีพและศักยภาพครู