ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายทูลใจ ศรีพรหม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕
ชื่อ-นามสกุล : นายวัลลภ พนัสขาว
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฯ งานกลุ่มบริหารงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวระวิวรรณ อุ่นไพร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฯ งานกลุ่มงานบริหารวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชิศภมนต์ คำภา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฯ งานกลุ่มบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๕
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติภา เที่ยงอยู่
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔