ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขสันติ์ จิตต์อ่อนน้อม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๙ มีนาคม ๒๕๖๔
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.นิพัฒน์ พ่วงพร้อม
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฯ งานกลุ่มบริหารวิชาการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๕
ชื่อ-นามสกุล : นางอำพัน ประสานสมบัติ
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฯ งานกลุ่มงานบริหารงบประมาณ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวระวิวรรณ อุ่นไพร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฯ งานกลุ่มบริหารทั่วไป
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติภา เที่ยงอยู่
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มบริหารงานบุคคล
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๓ กันยายน ๒๕๖๔