ระดับปฐมวัย

นางพัชรี ภูสมสี

หัวหน้าระดับปฐมวัย

นางนพนุช คงสัมนา
ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น

นางอภิฤดี ภู่รอด
วิชาการระดับชั้น

นางศิริ เม่งมั่งมี
ผู้ช่วยวิชาการระดับชั้น

นางสาวเบญจมาภรณ์ พริ้งสกุล
เจ้าหน้าที่ธุรการระดับปฐมวัย

นางอุบลรัตน์ หอมจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางอุบลรัตน์ หอมจันทร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวชณัฐตา พรมโชติ
ครู
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสุชาดา แก้วอุดรศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางราตรี หม่นมั่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางศิริ เม่งมั่งมี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/5

นางพัชรี ภูสมสี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/6

นางสาวอธป แย้มเสมอ
ครูประจำระดับชั้นอนุบาล 2

นางสาวพิชานัน สารเก่ง
ผู้ช่วยครูอนุบาล 2/1

นางสาววรรณา แรดทอง
ผู้ช่วยครูอนุบาล 2/2

นางสาวมัณฑนีย์ ศิริพงษ์
ผู้ช่วยครูอนุบาล 2/3

นางสาวทัศนียรัตน์ รุณฑโสติ
ผู้ช่วยครูอนุบาล 2/4

นางสาวดวงกมล เนาวรัตน์
ผู้ช่วยครูอนุบาล 2/5

นางสาวดวงแก้ว ม่วงแจ่ม
ผู้ช่วยครูอนุบาล 2/6

นางนพนุช คงสัมมา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางกรกมล พุ่มสะอาด
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2

นางสุภัสสรณ์ ธนาสิริวงษ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/3

นางอภิรดี ภู่รอด
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/4

นางกิติมา เร่ในไพร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/5

นางสาวดาวใจ ชุมพงษ์
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/6

นางสาวอธป แย้มเสมอ
ครูประจำระดับชั้นอนุบาล 3

นางสาวสิริพร ขวัญแก้ว
ผู้ช่วยครูอนุบาล 3/1

นางสาวชุลีวรรณ ทองคมขำ
ผู้ช่วยครูอนุบาล 3/2

นางสาววนิดา ศรีบุญ
ผู้ช่วยครูอนุบาล 3/3

นางสาวสมาพร ไชยอุดม
ผู้ช่วยครูชั้นอนุบาล 3/4

นางสาวมาลี พิศวาส
ผู้ช่วยครูชั้นอนุบาล 3/5

นางสาวรุ่งอรุณ บุญศรี
ผู้ช่วยครูชั้นอนุบาล 3/6