ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางกุหลาบ สุวรรณเทพ

หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุคนธ์ เหมะ
ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น

นางอัจฉรา ภู่พรม
วิชาการระดับชั้น

นางสาวธันยาภรณ์ สังข์เมือง
ผู้ช่วยวิชาการระดับชั้น

นางลัดดา ทองศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุคนธ์ เหมะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวณัฐชยา อนุรักษ์วัฒนะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางจันทร์จิรา สีแว่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางนัษฐา ศิรินาม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางอัจฉรา ภู่พรม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวธันยาภรณ์ สังข์เมือง
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางรุ่งทิพย์ พูลเพิ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นายมนัสชล แก้วบังเกิด
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางกุหลาบ สุวรรณเทพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวสุมาลี ประชุม
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวอภิญดา แสงนาค
ครูประจำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวฐิติภรณ์ ชูกะสี
ผู้ช่วยครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1