ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางสุคนธ์ เหมะ

หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางอัจฉรา ภู่พรม
วิชาการระดับชั้น

นางคชาภรณ์ พรมกำเนิด
ผู้ช่วยวิชาการระดับชั้น

นางจันทร์จิรา สีแว่น
ผู้ช่วยงานกิจกรรมฯ

นางรุ่งทิพย์ พูลเพิ่ม
บุคคลระดับชั้น

นางอัจฉรา ภู่พรม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสุคนธ์ เหมะ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวณัฐชยา อนุรักษ์วัฒนะ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางจันทร์จิรา สีแว่น
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวกฤตพร นาคสุข
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางคชาภรณ์ พรมกำเนิด
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวธันยาภรณ์ สังข์เมือง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางรุ่งทิพย์ พูลเพิ่ม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวกัณฐิกานต์ วงศ์สวรรค์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวจุฑาทิพย์ ประมูลชัย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางสาวสุมาลี ประชุม
ครู

นางสาวฐิติภรณ์ ชูกะสี
ผู้ช่วยครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1