ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางณภัคมน ทองศรี
หัวหน้าระดับชั้น
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางชื่นจิตต์ สรรคพงษ์
ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น

นางสุวรินทร์ พฤกษะวัน
วิชาการระดับชั้น

นางสาวธีรวรรณ แสงสิริ
ผู้ช่วยวิชาการระดับชั้น

นางสาวทิพวัน ศรีโสภา
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางชื่นจิตต์ สรรคพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวสุรัญญา ใจรักษ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางใจวรรณ พวงสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางมนัสนันท์ อ่ำพูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางณภัคมน ทองศรี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นายพลวัฒน์ ศรีคำภา
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางรักชนก แก้ววิเชียร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสริยา เริงเขตรกรณ์
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสุวรินทร์ พฤกษะวัน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวจุฑาทิพย์ ประมูลชัย
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวธีรวรรณ แสงสิริ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายวชิรวิทย์ จิตศรัณยูกุล
ครูระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางวิภารัตน์ แผ่นสัมฤทธิ์
ผู้ช่วยครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1