ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสุวรินทร์ พฤกษะวัน
หัวหน้าระดับชั้น
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางณภัคมน ทองศรี
วิชาการระดับชั้น

นางวิภารัตน์ แผ่นสัมฤทธิ์
ผู้ช่วยวิชาการระดับชั้น

นางสาวทิพวัน ศรีโสภา
ผู้ช่วยงานกิจกรรมฯ

นางมนัสนันท์ อ่ำพูล
บุคคลระดับชั้น

นางสาวทิพวัน ศรีโสภา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางณภัคมน ทองศรี
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวจุไรรัตน์ วงศ์ไชย
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางใจวรรณ พวงสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวกานต์พิชชา แซ่โง้ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวไอริณ ไทยวรรณศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางมนัสนันท์ อ่ำพูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางรักชนก แก้ววิเชียร
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสริยา เริงเขตรกรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวชลดา ปานสมบูรณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสุวรินทร์ พฤกษะวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวธีรวรรณ แสงสิริ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นายวชิรวิทย์ จิตศรัณยูกุล
ครูอัตราจ้าง

นางวิภารัตน์ แผ่นสัมฤทธิ์
ผู้ช่วยครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1