ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางพิมล วัฒนโยธิน
ครู
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางจิราภรณ์ เผือกพ่วง
ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น

นางสาวธิติมา กิจเจริญ
วิชาการระดับชั้น

นางสาวปนัดดา อยู่สุขดี
ผู้ช่วยวิชาการระดับชั้น

นางจิราภรณ์ เผือกพ่วง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางอัจฉรา อิ้มทับ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นายวัชระ สืบคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางพิมล วัฒนโยธิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสืนีนาถ คุ้มแสงเทียน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางมลฤดี ชำนาญยา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางณภัทรกาญจน์ สุขใย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางกฤติยา เอี้ยงหมี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวปนัดดา อยู่สุขดี
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางจิรภา อิ้มทับ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

ส.อ.อนุชาติ บุญผ่อง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางปิยะนุช เอี่ยมเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวธิติมา กิจเจริญ
ครูประจำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวระวิพรรณ สินสายรัมย์
ผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1