ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางพิมล วัฒนโยธิน
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางอัจฉรา อิ้มทับ
วิชาการระดับชั้น

นางสาวปนัดดา อยู่สุขดี
ผู้ช่วยวิชาการระดับชั้น

ส.อ.อนุชาติ บุญผ่อง
ผู้ช่วยงานกิจกรรมฯ

นางจิราภรณ์ เผือกพ่วง
บุคคลระดับชั้น

นางจิราภรณ์ เผือกพ่วง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางอัจฉรา อิ้มทับ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวอภิญดา แสงนาก
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางพิมล วัฒนโยธิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางทองใหม่ คันชั่งทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางมลฤดี ชำนาญยา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางณภัทรกาญจน์ สุขใย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางพนารัตน์ ชัยวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวปนัดดา อยู่สุขดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางจิรภา เปี่ยมงาม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

ส.อ.อนุชาติ บุญผ่อง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/6

นางปิยะนุช เอี่ยมเนตร
ครูประจำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวธิติมา กิจเจริญ
ครูประจำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางกฤติยา เอี้ยงหมี
ครูประจำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวระวิพรรณ สินสายรัมย์
ผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1