ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางวรรญา วัฒนรุ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางกรรณิกา โพธิ์ทอง
วิชาการระดับชั้น

นางสาวสิริญญา พ่วงพิทยกุล
ผู้ช่วยวิชาการระดับชั้น

นางวรนุช ชัยพันธุ์
ผู้ช่วยงานกิจกรรมฯ

นางกุลธิดา รัศมี
บุคคลระดับชั้น

นางนัยณา เอี่ยมสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางวรรญา วัฒนรุ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสมฤดี วันเพ็ญ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางมานิตา อุชชิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวณัฎฐธิดา ชูฉ่ำ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางกรรณิกา โพธิ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นายพลวัฒน์ ศรีคำภา
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางกุลธิดา รัศมี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายนันทชัย พวงทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางวรนุช ชัยพันธ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวสิริญญา พ่วงพิทยกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางวิชชุลาภา แดงสีดา
ครูประจำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวปรีลดา สุขเจริญ
ครูประจำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวธนพร ไผ่งาม
ครูประจำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวพรวฤณ ขวัญแก้ว
ครูประจำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอาริยา ดีอินทร์
ผู้ช่วยครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1