ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางวรรญา วัฒนรุ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางอรชา จันทรังษี
ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น

นางกรรณิกา โพธิ์ทอง
วิชาการระดับชั้น

นางสาวบุณณดา วาริสสอน
ผู้ช่วยวิชาการระดับชั้น

นางนัยณา เอี่ยมสวัสดิ์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางวรรญา วัฒนรุ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสมฤดี วันเพ็ญ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางมานิตา อุชชิน
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางอรชา จันทรังษี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางกรรณิกา โพธิ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางสาวสิริญญา พ่วงพิทยกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/4

นางกุลธิดา รัศมี
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นายนันทชัย พวงทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวบุณณดา วาริสสอน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางสาวธนพร ไผ่งาม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/6

นางวิชชุลาภา แดงสีดา
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปรีลดา สุขเจริญ
ครูประจำระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวอาริยา ดีอินทร์
ผู้ช่วยครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1