ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายวัชระ สืบคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอรนิตย์ ภูเขียว
วิชาการระดับชั้น

นายอุกฤษฏ์ เทพวรวุฒิ
ผู้ช่วยวิชาการระดับชั้น

นางสาวนรวีร์ ทับทิมทอง
ผู้ช่วยงานกิจกรรมฯ

นางนารีรัตน์ บูรณ์ทอง
บุคคลระดับชั้น

นางนารีรัตน์ บูรณ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวบุณณดา วาริสสอน
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวปาณิสรา รอดแสน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายอุกฤษฏ์ เทพวรวุฒิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายวัชระ สืบคำ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางฐิติรัตน์ วงศรีรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางปัญจพร เถื่อนกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวอรนิตย์ ภูเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นายอนวัช รัตโนทัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวนรวีร์ ทับทิมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวพัชรินทร์ โลราช
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นายชำนาญ บุตรคำโชต
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอาริส ท้วมไชยนาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัณฐ์จนพร แจ่มศรี
ผู้ช่วยครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวดวงนภา คุ้มมี
ครูอัตราจ้าง