ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางทองใหม่ คันชั่งทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางนารัรัตน์ บูรณ์ทอง
ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น

นางวรนุช ชัยพันธุ์
วิชาการระดับชั้น

ยางสาวอรนิตย์ ภูเขียว
ผู้ช่วยวิชาการระดับชั้น

นางนารัรัตน์ บูรณ์ทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางวรนุช ชัยพันธุ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวชฎาพร มะโนรัตน์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางทองใหม่ คันชั่งทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นายอุกฤษฏ์ เทพวรวุฒิ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางฐิติรัตน์ วงศรีรักษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางปัญจพร เถื่อนกูล
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสาวอรนิตย์ ภูเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นายอนวัช รัตโนทัย
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางสาวนรวีร์ ทับทิมทอง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวพัชรินทร์ โลราช
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/6

นายชำนาญ บุตรคำโชติ
ครูชำนาญการ

นางปิยธิดา รอดซุง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอาริส ท้วมไชยนาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัณฐ์จนพร แจ่มศรี
ผู้ช่วยครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1