ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางเสาวลักษณ์ เกตุสุวรรณ
หัวหน้าระดับชั้น
หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางจิตรา พ่วงพร้อม
ผู้ช่วยหัวหน้าระดับชั้น

นางวิไลรัตน์ อนุสรณ์ประดิษฐ์
วิชาการระดับชั้น

นางสาวปภัสสร ป้องคำ
ผู้ช่วยวิชาการระดับชั้น

นางสมศรี จอมแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวปภัสสร ป้องคำ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางจิตรา พ่วงพร้อม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางวิไลรัตน์ อนุสรณ์ประดิษฐ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

ว่าที่ ร.ต.หญิง สุนารี นากแก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางเสาวลักษณ์ เกตุสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นายสมนึก สุภลาภ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางนุชจรินทร์ ราชสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นายอนันต์ สุวรรณารมณ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5
เบอร์โทร : 0831662329
อีเมล์ : a.suwannarom@gmail.com

นางจุฑามาศ หาแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางมยุลีย์ พันธ์ธัญกิจ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/6

นางวัชรินทร์ ตั้งปฏิการ
ผู้ช่วยครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1