โครงการ Mini English Program

นางสาวอธิป แย้มเสมอ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าโครงการ Mini English Program

นางอุบล ภู่ทอง
ผู้ช่วยและครูประจำโครงการ

นางนพนุช คงสัมมา
ผู้ช่วยและครูประจำโครงการ

นางลัดดา ทองศรี
ผู้ช่วยและครูประจำโครงการ

นางจิราภรณ์ เผือกพ่วง
ผู้ช่วยและครูประจำโครงการ

นางนารัรัตน์ บูรณ์ทอง
ผู้ช่วยและครูประจำโครงการ

นางนัยณา เอี่ยมสวัสดิ์
ผู้ช่วยและครูประจำโครงการ

นางสมศรี จอมแก้ว
ผู้ช่วยและครูประจำโครงการ

นายณัฐพงศ์ เทียบตา
เจ้าหน้าที่ห้องวิทยาศาสตร์ MEP

นางสาวสุณัฏฐา พิกุลชาติ
เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการ

Ms. Faith Balsomo Imbon
ครูสอนระดับชั้นอนุบาล 3/1

Ms. Marilyn Villorente Carillo
ครูสอนระดับชั้นอนุบาล 2/1

Ms. Keyneth Lacar Elvina
ครูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

Mr. Jerome Nuyts
ครูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1

Ms. Maria Teresa R. Villorente
ครูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

Ms. Juvielyn Rosales Gabas
ครูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1

Ms. Mylem Waldo Adanglao
ครูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

Ms. Charity Balsomo Diorec
ครูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7

Ms. Lady Jane Undag Palluto
ครูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1

Ms. Choneth Mahipos Magayon
ครูสอนระดับชั้นอนุบาล

Mr. victor Orion Allibang
ครูสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Mr.Sertac Gumusoglu

Ms.Cherry Joy Mahipos