โครงการเสริมทักษะ วิทย์-คณิต

นายสมนึก สุภลาภ

หัวหน้าโครงการเสริมทักษะ วิทย์-คณิต

นางวรรญา วัฒนรุ่ง
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ

นางสุคนธ์ เหมะ
ผู้ช่วยและครูประจำโครงการ

นางชื่นจิตต์ สรรคพงษ์
ผู้ช่วยและครูประจำโครงการ

นางอัจฉรา อิ้มทับ
ผู้ช่วยและครูประจำโครงการ

นายวัชระ สืบคำ
ผู้ช่วยและครูประจำโครงการ

นางวรนุช ชัยพันธุ์
ผู้ช่วยและครูประจำโครงการ

นางสาวปภัสสร ป้องคำ
ผู้ช่วยและครูประจำโครงการ

นางจิตรา พ่วงพร้อม
ผู้ช่วยและครูประจำโครงการ

นางสาวสมฤดี วันเพ็ญ
ผู้ช่วยและครูประจำโครงการ

นางสาวชฎาพร มะโนรัตน์
ผู้ช่วยและครูประจำโครงการ

นางสาวอภิญดา แสงนาค
ผู้ช่วยและครูประจำโครงการ

นางสาวณัฐชยา อนุรักษ์วัฒนะ
ผู้ช่วยและครูประจำโครงการ

นางสาวสุรัญญา ใจรักษ์
ผู้ช่วยและเลขานุการ