คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุชาติ อินทับทิม
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร จีนด้วง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางสามอธิป แย้มเสมอ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัฒน์ พุฒตาล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายนพคุณ แถมพยัคฆ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยลักษณ์ พฤกษะวัน
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นายธนเกียรติ์ ชาบาง
ตำแหน่ง : กรรมการองค์กรผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมภพ นาคสีดี
ตำแหน่ง : กรรมการองค์กรผู้แทนศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป สมบูรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิมพ์ ทวีนาท
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเจริญ ยอดเพชร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสนั่น ฝ้ายแดง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางมาลินี รอบบรรเจิด
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยนารถ ศิริเจริญภัณฑ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุขสันติ์ จิตต์อ่อนน้อม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ