คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสินอัมพร สุวรรณศรี
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุรเดช วงศ์บา
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายชาญยุทธ ลูกพลับ
ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ สว่างเมฆ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.สุดารัตน์ เจนพานิช
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ชื่อ-นามสกุล : ร.ต.เอกภพ แสงเขษม
ตำแหน่ง : นายทะเบียน
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.มนทกาญจน์ ดินแดง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.กัณฐุ์มณี พูนธนทวีกิจ
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยเลขานุการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทยา ช้างงาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริเนตร เรืองหน่าย
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล : นายอิทธิพัทธ์ พิพัชร์จารุกุล
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ชื่อ-นามสกุล : นางศิริรัตน์ โพธิ์คง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายโกศล แผ่นปั้น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.วิภาพร บัวทอง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ช่อผกา ไผ่สำริด
ตำแหน่ง : ปฏิคม
ชื่อ-นามสกุล : น.ส.ณภัทร ชมพักตร์
ตำแหน่ง :
ชื่อ-นามสกุล : นายทูลใจ ศรีพรหม
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ