คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปิยวรรณ กุดัน
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงหทัยภัทร จันทร์วงค์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธนพล แก้วทอง
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกานต์รวี ชูดอกไม้
ตำแหน่ง : เลขาธิการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปานิสรา สุขแจ่ม
ตำแหน่ง : วิชาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปภาวรินทร์ กาวีระ
ตำแหน่ง : ฝ่ายพยาบาล
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุธิธารัศ เนตรกูล
ตำแหน่ง : ฝ่ายปกครอง
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณฐกร น้อยกรุต
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายชนะเดช ติกะมาตย์
ตำแหน่ง : กีฬาและนันทนาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายจิรกร กาศรีวิชัย
ตำแหน่ง : วัฒนธรรม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธัญญารัตน์ กันจู
ตำแหน่ง : กิจกรรมและนันทนาการ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงธิดารัตน์ วิจารย์พล
ตำแหน่ง : ปฏิคมและเทคโนโลยี
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงณัฐณิฌาญ ปานแย้ม
ตำแหน่ง : สถานที่และสิ่งแวดล้อม
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณชพล อุ่นบุญ
ตำแหน่ง : แผนงานฯ
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุกฤตา สินธุอุไร
ตำแหน่ง : เหรัญญิก
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6